Om Lovisa

Fakta & Ekonomi

Syfte

H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnsjukvård har till ändamål att stödja forskning inom barnsjukvård vid lärosäten i Sverige och ge anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län som bedriver barnsjukvård.

Inriktning

HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har valt att i första hand premiera unga forskare med anknytning till en vetenskaplig institution inom området barnsjukvård/barnhälsovård. Beviljade medel utbetalas till anvisat bankkonto på sökandens institution och att användas enligt de riktlinjer som är uppställda vid institutionen. Föreningen har valt att inte att ge anslag till barncancerforskning, då detta forskningsområde erhåller betydande medel från olika donatorer.

Förvaltat kapital

Stiftelsen förvaltar cirka 200 miljoner kronor.

Utdelningsbara medel

Föreningen delar årligen ut cirka 4 – 4,5 miljoner kronor.

Ansökningar

Ansökan ska vara registrerad före den 1 mars. Ansökningsperioden öppnar den 15 januari.

Om Lovisa i korthet

Forskning barnsjukvård och barnhälsovård

Kronprinsessan Lovisas förening för barnsjukvård historia
  • 1848 testamenterar Dr Pehr Elmstedt pengar till vård av sjuka barn
  • 1851 sker en donation till samma ändamål från Stockholms välbeställda
  • 1854 grundas Kronprinsessans Lovisas Vårdanstalt med dessa pengar
  • 1860 bildas H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård som kom att stå under H.K.H. Kronprinsessan Lovisas beskydd
  • 1872 ger Stockholms stadsfullmäktige ett villkorat bidrag till vårdanstalten
  • 1899 invigs en ny modern vårdinrättning vid Polhemsgatan
  • 1961 byter vårdanstalten namn till Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus
  • 1970 övergår verksamheten till en ny barnklinik på St. Görans sjukhus. Föreningen kompenserades ekonomiskt. Därmed skapas den ekonomiska grund som sedan dess möjliggjort stöd till barnsjukvård i vid bemärkelse

Läs mer om Lovisas historia här

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt tillkom 1854 genom en doktor Pehr Elmstedts donation år 1848 för vård av sjuka barn i Stockholm och via gåvor från ”det välbeställda Stockholm”. Vår förening, bildad 1860 under beskydd av HKH Kronprinsessan Lovisa, hade som syfte att stödja denna vårdanstalt. Verksamheten gav eko i stadsfullmäktige 1872 i form av ett bidrag till vårdanstalten. 1899 invigdes en modern vårdinrättning vid Polhemsgatan i Stockholm. 

1961 bytte vårdanstalten namn till Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus. 1970 överfördes verksamheten till den nya barnkliniken på Sankt Görans sjukhus. Föreningen kompenserades ekonomiskt och därmed lades den grund, som har möjliggjort stöd till forskning inom området barnsjukvård/barnhälsovård.

HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har till ändamål att med anslag stödja forskning inom området barnsjukvård/barnhälsovård till sjukvårdsinrättningar i Sverige. Årligen utbetalas anslag till ett 50-tal forskare.

Stiftelsen Axel Tielmans minnesfond skall, i samarbete med HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård, stödja forskning inom samma områden men även ge bidrag till anskaffning av utrustning och särskilt till sådana behov som inte täcks av offentliga medel.

Forskning barnsjukvård

Donationer

Föreningen mottager tacksamt donationer för att kunna utöka stödet till forskning och utveckling inom svensk barnsjukvård.

Donering kan göras via Bankgiro och Swish
Bankgiro: 5489-6972
Swish: 123 687 4994

För mer information kontakta helena.wallenberg@seb.se.

Kalendarium

Ansökningar skall vara registrerade före den 1 mars – samma datum varje år. 

Årssammanträdet med föreningens medlemmar hålls i månadsskiftet maj/juni.