Ansökan

Om anslagen

HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård och Stiftelsen Axel Tielmans minnesfond har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning och utveckling inom området barnsjukvård och barnhälsovård. Föreningen har under senare år valt att avstå från att ge anslag till barncancerforskning. Beviljade medel kan användas till utrustning och driftskostnader såsom apparatur, laboratoriemateriel, analyskostnader, lön och stipendier inom och utanför Sverige. Medel utgår som regel inte för deltagande i kongresser men undantag kan göras för presentation av forskningsresultat och forskning utomlands.

Vem kan söka?

Företrädesvis personer i början av sin forskningskarriär, under doktorandutbildning eller för post-doc-projekt. Anslag ges inte rutinmässigt till forskare för vilka mer än 8 år passerat sedan disputation.  Hänsyn för eventuella undantag från denna tidsgräns (föräldraledighet etc.) kan tas efter att sådana skäl redovisats i separat ansökningsbilaga. En forskare får bara vara huvudsökande på en ansökan. Det går bra att vara medsökande på flera ansökningar.

Sökanden ska ha en tydlig koppling till vetenskaplig institution/klinik inom området.

För att ansökan ska behandlas skall projektet vara godkänt av Etikprövningsmyndigheten eller Regional djurförsöksetisk nämnd. Diarienumret ska uppges i ansökan.

Ansökan

 • Görs digitalt före den 1 mars.
 • Ska vara skriven på svenska/engelska.
 • Ska för att beaktas vara korrekt ifylld och med samtliga obligatoriska bilagor.

Obligatoriska uppgifter och instruktion till ansökningsformuläret 

 • Sökandens adress ska anges som institutionens/klinikens adress (När personnumret fylls i kommer din folkbokföringsadress upp automatiskt. Ändra till institutionens/klinikens adress).
 • När personnumret fylls i kommer din folkbokföringsadress upp automatiskt. Ändra till institutionens/klinikens adress.
 • Under anslagsförvaltning skall institutionens/klinikens organisationsnummer anges.
 • Diarienummer från etiskt godkännande redovisas under rubriken Metodik/Methodology.
 • Uppgift om sökta medel med detaljerad och motiverad kostnadskalkyl.
 • Under rubriken ”Tidigare erhållna medel” i ansökningsformuläret, ange de medel du tidigare beviljats av HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård.
 • Under rubriken ”Övriga bidragsgivare” i ansökningsformuläret, ange de bidragsgivare du sökt eller erhållit bidrag från för aktuellt projekt.

Obligatoriska bilagor

 1. Underskrifter bifogas i den elektroniska ansökan, inklusive namnförtydligande, av institutionschef/klinikchef och den sökande. Formulär för detta finns vid ”Att bifoga till ansökan” rubriken.
 2. Aktivitetsrapport och resultat från tidigare beviljade anslag från föreningen/stiftelsen som inte tidigare rapporterats.
 3. Den sökandes publikationslista de senaste 5 åren.

Bedömning och beslut

Ansökan bedöms av föreningens/stiftelsens medicinskt sakkunniga.
Beslutet tas av styrelsen.

Om inget svar lämnats till den sökande före 1 juli har ansökan avslagits. Medel som ej rekvirerats inom 1 år återgår till föreningen/stiftelsen. Anslag kan endast rekvireras i ansökan angiven institution/klinik.

Att bifoga till ansökan

Klicka här för att hämta pdf

Bifoga pdf med underskrifter som bilaga i den elektroniska ansökan tillsammans med övriga obligatoriska bilagor. Klicka här för att hämta ner pdf-en.

Länk till ansökan

Efter att du tagit del av instruktionerna på denna sida så hänvisar vi till den digitala ansökan.