H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård

Ansök om medel senast den 1 mars

 

Ansök om medelDonera

Föreningen har till ändamål att stödja forskning vid de lärosäten i Sverige som bedriver forskning inom barnsjukvårdens område samt barnsjukvård genom anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län.

Om anslagen

H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård och Stiftelsen Axel Tielmans minnesfond har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning och utveckling inom området barnsjukvård och barnhälsovård. Föreningen har under senare år valt att avstå från att ge anslag till barncancerforskning. 

Från 2022 kommer förutom sedvanliga projektmedel även medel för postdoktorala studier att delas ut. Som huvudsökanden är det möjligt att söka båda anslagsformerna.

Medel för postdoktorala studier

Kan sökas från 6 månader före disputation till 5 år efter disputation. Anslaget ska i första hand användas som lönemedel.

Föreningen kommer att tilldela maximalt 500 tkr per år under högst två år.

Projektmedel

Beviljade projektmedel kan användas till utrustning och driftskostnader såsom apparatur, laboratoriemateriel, analyskostnader, lön och stipendier inom och utanför Sverige. Medel utgår som regel inte för deltagande i kongresser men undantag kan göras för presentation av forskningsresultat.

Projektmedel tilldelas företrädesvis personer i början av sin forskningskarriär. Anslag tilldelas inte forskare för vilka mer än 8 år passerat sedan disputation.  Hänsyn till eventuella undantag från denna tidsgräns (föräldraledighet etc.) kan tas efter att sådana skäl redovisats i separat ansökningsbilaga. En forskare får bara vara huvudsökande på en ansökan. Det går bra att vara medsökande på flera ansökningar.

Sökanden ska ha en tydlig koppling till vetenskaplig institution/klinik inom området.

För att ansökan ska behandlas skall projektet vara godkänt av Etikprövningsmyndigheten eller Regional djurförsöksetisk nämnd. Diarienumret ska uppges i ansökan.

Ansökningar

Ansökan ska vara registrerad senast den 1 mars. Ansökningsperioden öppnar den 15 januari.