Stadgar

H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård

§ 1
H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har till ändamål att stödja forskning vid de lärosäten i Sverige som bedriver forskning inom barnasjukvårdens område samt barnasjukvård genom anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län. Föreningen står under nådigt beskydd av dam tillhörande Kungahuset, här benämnd föreningens Höga Beskyddarinna.

§ 2
Den som delar föreningens målsättning och är beredd att följa dess stadgar kan bli medlem i föreningen genom anmälan till styrelsen.

Föreningens medlemmar erlägger en årlig avgift, som bestäms av årssammanträde.

Medlems rätt att ta del i föreningens angelägenheter utövas på årssammanträde och extra sammanträden.

Styrelsen har rätt att utesluta medlem som bedöms motarbeta föreningens intressen.

§ 3
Föreningens angelägenheter ombesörjs av en styrelse som har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen består av fem ledamöter med tre suppleanter, som väljs av årssammanträde för tre år. Val avser tiden till det årssammanträde som följer närmast efter utgången av mandattiden. Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång, väljer årssammanträde eller extra sammanträde ny ledamot eller suppleant för återstoden av tiden.

Bland styrelsens ledamöter skall en vara läkare och en vara jurist.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsen utser en av ledamöterna till kassaförvaltare. Styrelsen får även utse en sekreterare inom eller utom styrelsen.

§ 4
Beslut på föreningens vägnar fattas av styrelsen, om beslutanderätten inte enligt stadgarna ankommer på årssammanträde eller extra sammanträde.

Ordföranden håller föreningens Höga Beskyddarinna informerad om styrelsens sammansättning och om föreningens verksamhet.

§ 5
På kallelse av ordföranden sammanträder styrelsen minst en gång under tiden februari – maj och en gång under tiden oktober – december samt däremellan om ordföranden finner det erforderligt eller minst tre av styrelsens ledamöter gör en framställning härom och uppger ändamålet för sammanträdet.

Kallelse till sammanträde meddelas, om möjligt, i god tid till styrelsens ledamöter och suppleanter. Föredragningslista skickas ut före sammanträdet.

§ 6
Vid styrelsesammanträde förs protokoll. För beslut krävs att minst fyra ledamöter deltar i avgörandet. Begärs omröstning, sker den öppet. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Val avgörs dock vid lika röstetal genom lottning.

En ledamot som är jävig i något ärende får inte deltaga i behandlingen av detta.

§ 7
Ordföranden leder styrelsesammanträde samt justerar protokollet tillsammans med en ledamot som utses av styrelsen. När protokollet justerats, skickas det till styrelsens ledamöter och suppleanter.

§ 8
Vid styrelsens sammanträden är sekreteraren föredragande utom i de ärenden som föredras av kassaförvaltaren, läkaren eller juristen, var och en inom sitt verksamhetsområde.

§ 9
Vid årssammanträdet utses en revisor och en suppleant för denne för granskning av räkenskaperna och förvaltningen för det löpande året. Båda skall vara auktoriserade.

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Årsredovisningen skall senast den sista mars överlämnas till revisorn, som senast den sista april skall avge revisionsberättelse.

§ 10
Föreningens medlemmar kallas till årssammanträde, som hålls varje år före juni månads utgång på dag som styrelsen bestämmer.

Vid årssammanträdet upptas följande ärenden till behandling

a) val av ordförande vid sammanträdet
b) val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
c) justering av den av sekreteraren upprättade röstlängden
d) föredragning av styrelsens berättelse om föreningens verksamhet och fördelning av anslag under det gångna året samt redogörelse för den ekonomiska ställningen vid årets slut
e) framläggande av revisorns berättelse om granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning under det gångna året
f) fråga om fastställande av årsredovisning
g) fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året
h) val av styrelseledamöter och suppleanter, för vilka mandattiden utgått eller som avgått före mandattidens utgång
i) val av revisor och suppleant för denne
j) bestämmande av medlemsavgifter
k) information om nya medlemmar i föreningen
l) särskilt ärende som styrelsen underställer sammanträdet eller som medlem minst två veckor före detta anmält till styrelsen.


§ 11
Till extra sammanträde kallas föreningen, då styrelsen anser det erforderligt eller då minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen gör framställning härom med angivande av ändamålet med sammanträdet. Vid extra sammanträde upptas följande ärenden

a) val av ordförande för sammanträdet
b) val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
c) justering av den av sekreteraren upprättade röstlängden
d) det eller de ärenden som föranlett sammanträdet.


§ 12
Kallelse till sammanträde sker genom brev, som skickas senast fyra veckor före sammanträdet.

§ 13
Vid sammanträde fattas beslut genom öppen omröstning. Den mening gäller till vilken de flesta röstande ansluter sig. Val avgörs dock vid lika röstetal genom lottning.

§ 14
Föreningens värdehandlingar överlämnas till större bank för förvaltning i öppet förvar.
Juristen bevakar föreningens rätt och sköter i övrigt dess juridiska angelägenheter. Kassaförvaltaren svarar för föreningens ekonomiska förvaltning. Läkaren informerar styrelsen om sådant som rör föreningens ändamål.

§ 15
Ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen får av styrelsen föreslås föreningens medlemmar endast vid årssammanträde eller, om det finns särskild anledning, vid extra sammanträde. För giltigt beslut krävs att det fattas på två på varandra följande sammanträden varav ett ordinarie och att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Mellan de båda sammanträdena skall en tid av minst en månad förflyta. Vidare krävs att beslutet gillas av föreningens Höga Beskyddarinna.

Vid beslut om föreningens upplösning skall föreningens behållna medel överlämnas till en stiftelse, förening eller annan juridisk person som stöder motsvarande ändamål som stadgas i § 1.


Övergångsbestämmelse: Den som i enlighet med tidigare stadgar är ständig medlem i föreningen behåller denna ställning och betalar således ingen medlemsavgift.


Föreningens nuvarande stadgar antogs den 4/6 2009.