Ansökan

Ansökningsinstruktioner

Om anslagen
HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård och Stiftelsen Axel Tielmans minnesfond har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning och utveckling inom området barnasjukvård och barnahälsovård. Föreningen har under senare år valt att avstå från att ge anslag till barncancerforskning.
Beviljade medel kan användas till utrustning och apparatur, laboratoriemateriel, analyskostnader, lön och stipendier inom och utanför Sverige.
Medel utgår som regel inte för deltagande i kongresser men undantag kan göras för presentation av forskningsresultat och forskning utomlands.

Vem kan söka
Företrädesvis yngre forskare. Sökanden ska ha en tydlig
koppling till vetenskaplig institution och/eller klinik inom
området. Projektet ska för att ansökan ska behandlas vara
godkänd av etisk kommitté.

Ansökan
Görs årligen och på tid som anges på föreningens hemsida.
Skickas elektroniskt
Skall vara skriven på svenska / engelska.
Skall för att beaktas vara korrekt ifylld och med samtliga obligatoriska bilagor.

Obligatoriska uppgifter och instruktion till ansökningsformuläret
* Uppgifter om ev. medsökande och handledare.
* Under anslagsförvaltning skall institutionens organisationsnummer anges.
* Populärvetenskaplig rubrik och kort projektbeskrivning.
* Uppgift om sökta medel med detaljerad och motiverad kostnadskalkyl.
* Under rubriken ”Tidigare erhållna medel” i ansökningsformuläret, ange de medel du tidigare beviljat från Lovisas förening för barnasjukvård.
* Under rubriken ”Övriga bidragsgivare” i ansökningsformuläret, ange de bidragsgivare du sökt eller erhållit bidrag från för aktuellt projekt.
* I ansökningsformuläret  finns ett avsnitt som heter ”Inkomster”, vänligen hoppa över det avsnittet, då det inte är relevant.


Obligatoriska bilagor
1. Forskningsplan som ej ryms i formuläret.

2. Underskrifter bifogas i den elektroniska ansökan, inklusive namnförtydligande, av institutionschef/klinikchef och den sökande. Formulär för detta finns vid ”Till ansökan”.

3. Redovisning av tidigare anslag från Lovisas förening för barnasjukvård som inte redan rapporterats.

4. Den sökandes publikationslista de senaste 5 åren.

Bedömning och beslut
Ansökan bedöms av föreningens/stiftelsens medicinskt sakkunniga.
Beslutet tas av styrelsen.

Om inget svar lämnats till den sökande före 1 juli har ansökan avslagits. Medel som ej rekvirerats inom 1 år återgår till föreningen/stiftelsen. Anslag kan endast rekvireras till institution.
 

Till ansökan


Bifoga nedanstående pdf med underskrifter som bilaga i den elektroniska ansökan tillsammans med övriga obligatoriska bilagor.

Underskrift av sökande och institutionschef

 

Länk till ansökan